Grb Republike Srbije

Republika Srbija - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Stanovanje i održavanje zgrada

Stanovanje i održavanje zgrada

Upravlјanje zgradom

Stambena zajednica je organizacija koju čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Organi stambene zajednice su skupština i upravnik (ili profesionalni upravnik).

Skupština je organ stambene zajednice u čijem radu učestvuju svi vlasnici posebnih delova zgrade. Skupština odlučuje o svim pitanjima od značaja za stambenu zajednicu.

Upravnik je lice koga bira skupština stambene zajednice iz redova članova skupštine stambene zajednice. Poslove upravnika do sada je obavlјao predsednik skupštine stambene zgrade. Lice koje je izabrano za upravnika obavezno je da prisustvuje svakoj sednici skupštine i da vodi sednicu.

Sednica skupštine stambene zajednice predstavlјa sastanak vlasnika posebnih delova zgrade, a saziva se u cilјu donošenja odluka i rešavanja pitanja od značaja za stambenu zajednicu. Sednica se u skladu sa zakonom sazima najmanje dva puta godišnje.

Zapisnik je dokument u koji se vodi na svakoj sednici skupštine i u koji se unosi svaka odluka vlasnika posebnih delova.

Upravlјanje zgradom, predstavlјa niz aktivnosti koje kontinuirano obavlјa upravnik ili profesionalni upravnik, kao što su organizovanje održavanja zgrade, odlučivanje o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravlјanje zgradom.

Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u koji se upisuju podaci o stambenim zajednicama. Registar vodi jedinica lokalne samouprave i organizuje rad Registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti. Lice zaduženo za vođenje Registra je Registrator. U Registri se registruju i evidentiraju podaci o stambenoj zajednici, upravniku i zgradi. Prijavu za upis u Registar podnosi upravnik ili profesionalni upravnik.

Profesionalni upravnik je kvalifikovano licencirano lice koje obavlјa poslove profesionalnog upravlјanja u zgradama. Profesionalni upravnik je preduzetnik ili je angažovan kod organizatora profesionalnog upravlјanja (firmi) sa kojim stambena zajednica sklapa ugovor za poslove profesionalne uprave.

Registar profesionalnih upravnika je javna evidencija koju vodi Privredna komora Srbije i koja sadrži lične podatke o profesionalnim upravnicima, kao i podatke o ugovorima koje je stambena zajednica sklopila sa organizatorom profesionalnog uprvalјanja.

Dokumenta

 • Pojmovnik
 • Izvod iz zakona
 • Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata

Modeli obrazaca

 • Zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice
 • Zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice
 • Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
 • Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice dodatak
 • Potrebna dokumntacija za registraciju stambene zajednice

O registru stambenih zajednica

Registar stambenih zajednica je elektronska javna baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama. Registar naročito sadrži sledeće podatke koji se registruju, odnosno evidentiraju i objavlјuju:

 1. poslovno ime i adresu stambene zajednice;
 2. podatke o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i poslovnih prostora);
 3. identifikacione podatke o upravniku, i to za domaće fizičko lice: ime i prezime i JMBG, a za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave;
 4. identifikacione podatke o profesionalnom upravniku i organizatoru profesionalnog upravlјanja, i to za fizičko lice: ime i prezime i JMBG, za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave, a za pravno lice: poslovno ime, adresu sedišta, matični broj i PIB;
 5. matični broj stambene zajednice;
 6. PIB stambene zajednice;
 7. broj tekućeg računa stambene zajednice i kontakt podaci (broj telefona i elektronska adresa za prijem pošte, odnosno e-adresa);
 8. druge podatke u skladu sa zakonom i aktom o registru.

Registar sadrži podatke koji se registruju i podatke koji se evidentiraju.

Sadržinu Registra čine i podaci koje u Registar neposredno unose nadležni državni organi.

Sadržinu Registra čine i podaci koji se unose u Registar preuzimanjem u elektronskoj formi od drugih registara i/ili evidencija koje se, u skladu sa propisima, vode u zemlјi. Registar sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija ili evidencija.

Registrator je lice koje je ovlašćeno da vodi Registar stambenih zajednica i koje je dužno da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra. Registrator proverava ispunjenost sledećih uslova:

 1. nadležnost za postupanje po prijavi;
 2. da li je podnosilac prijave lice koje, u skladu sa ovim zakonom, može biti podnosilac takve prijave;
 3. da li prijava sadrži sve propisane podatke i dokumente;
 4. da li su podaci navedeni u prijavi u skladu sa registrovanim podacima i dokumentima;
 5. da li je uz prijavu dostavlјen dokaz o uplati propisane administrativne takse i takse za uslugu vođenja jedinstvene evidencije stambenih zajednica.

Vrh strane