Грб Републике Србије

Република Србија - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

Становање и одржавање зграда

Прописи

Закони

 • Закон о становању и одржавању зграда
  • Презентација Законa о становању и одржавању зграда
  • Практикум за примену закона о становању и одржавању зграда jединице локалне самоуправе

Правилници

 • Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената
 • Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника
 • Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања
 • Правилник о обрасцу извештаја у вези са стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне самоуправе
 • Правилник о садржини и начину вођења евиденције поступака исељења и пресељења
 • Правилник о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке
 • Правилник о условима и нормативима за планирање и пројектовање стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке
 • Правилник о условима које треба да задовољи објекат за одговарајући смештај
 • Правилник о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине
 • Правилник о критеријумима за утврђивање минималног износа за инвестиционо одржавање
  • Мишљење о примени Закона о становању и одржавању зграда
 • Правилник о условима и документација за издавање и одузимање лиценце за рад непрофитних стамбених организација и начину вођења и садржини регистра непрофитних стамбених организација

Упутства

 • Упутство за организатора обуке за професионалне управнике
 • Смернице о заштити од/приликом принудних исељења

Стратегије

 • Национална стратегија социјалног становања

Врх стране